Ratkaisuja omatoimiseen pelastautumiseen tiivistyvässä kaupungissa

Helsingin kaupungille konsulttityönä tekemämme varatieselvityksen tavoitteena on tarkastella omatoimisen pelastautumisen mahdollisuuksia asuinkerrostaloissa.

Painopiste tehdyssä selvityksessä on erityisesti uudenlaisissa omatoimisen pelastautumisen ratkaisuissa, joille ei ole ollut vakiintuneita toteutusmalleja. Helsingin kaupungin tarkoitus on kannustaa rakennushankkeita hyödyntämään lainsäädännön mahdollistamia varatieratkaisuja entistä monipuolisemmin ja parantamaan asukkaiden mahdollisuuksia pelastautua tulipalon tai hätätilanteen sattuessa. Nostolavayksiköllä tehtävä pelastaminen palokunnan toimenpitein suunnitellaan jatkossakin pelastuslaitoksen laatiman ohjeen mukaan (Helsingin kaupungin pelastuslaitos 1.7.2013)

 

Location Helsinki, Suomi
Category Varatieselvitys: Ratkaisuja omatoimiseen pelastautumiseen tiivistyvässä kaupungissa
Architects Juha Kämäräinen, Kaisa Kiuttu
Project Year 2019
Client Helsingin kaupunki

   

OMATOIMISEN PELASTAUTUMISEN LÄHTÖKOHTIA

Tavoitteena turvallisuuden lisääminen tiivistetyssä kaupungissa

Selvityksessä esitetään malleja Helsingissä mahdollisista varatieratkaisuista, jotka toimivat ohjeena asuinkerrostalojen suunnittelussa ja hankekohtaisten suunnitteluratkaisujen tekemisessä. Ratkaisuja voidaan soveltaa myös asetuksessa asumiseen rinnastetuissa alle 300 m2 työpaikkasekä tuotanto- ja varastotiloissa − esimerkiksi rakennuksissa, joissa on asumisen lisäksi muita käyttötarkoituksia.

Varatieselvitys ohjaa asuinkerrostalojen pelastautumista

Kerrostaloasunnoissa on usein vain yksi varsinainen poistumistie ja sen lisäksi varatie. Omatoiminen varatie mahdollistaa asukkaan pääsyn turvalliseen paikkaan jo ennen palokunnan saapumista.    

Omatoimisella pelastautumisella on vaikutuksia kaupunkiympäristön viihtyisyyteen

/ Helpottaa pihojen suunnittelua ja korkeuserojen ratkaisemista

/ Mahdollistaa viihtyisämmät, toiminnallisesti monipuolisemmat ja vihreämmät pihat

/ Julkisivujen suunnittelu halutunlaiseksi vähemmän riippuvaista teknisistä reunaehdoista

/ Asukkaiden ja vierailijoiden pysäköinti helpottuu.

/ Ei ole esteenä tulevaisuuden joukkoliikennejärjestelmän kehittämiselle

/ Helpottaa suunnitelman sovittamista olemassa olevaan katusuunnitelmaan      

Eri asukasryhmien asumisturvallisuuteen kiinnitettävä huomiota suunnittelussa

Varateiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon erilaisten asukasryhmien tarpeet ja turvallisuus, sillä tavoitteena on mahdollistaa kaikkien, myös toimintakyvyltään heikentyneiden, asuminen kodissaan mahdollisimman pitkään. Omatoiminen pelastautuminen jyrkän portaan tai tikkaan avulla ei ole mahdollista kaikille asukkaille, joten heidän pelastamisensa on jatkossakin tehtävä palokunnan toimenpitein.

Omatoimisia varateitä käyttäen osa asukkaista voi pelastautua jo ennen pelastus-laitoksen saapumista, mikä voi nopeuttaa ja helpottaa kaikkien asukkaiden pelas-tamista. Erilliset varatieportaat, kuilut ja niiden tasanteet, jotka on palo-osastoitu asuntojen parvekkeista, mahdollistavat lisäksi siirtymisen turvallisempaan paik-kaan palon sattuessa omassa asunnossa, vaikka pelastautuminen maanpinnalle asti ei olisi mahdollista

Poistuminen palotilanteessa tapahtuu ensisijaisesti poistumistietä, kerrostaloissa usein porrashuoneen kautta. Varatiet ovat toissijaisia reittejä, joita ei käytetä säännöllisesti, jolloin ne poikkeavat käyttöturvallisuudeltaan ja esteettömyydel-tään muista asuinkerrostalon kulkuväylistä. Valittu varatieratkaisu tulisi olla turvallinen ja helppokäyttöinen mahdollisimman monelle.

Paloturvallisuuden suunnitteluratkaisut tärkeä osa hankkeen suunnittelua

Varatieratkaisulla on vaikutusta myös asuntojen suunnitteluun. Portaat ja tikkaat ovat yhdistettävissä osaksi asunnon parvekevyöhykettä, mutta tämä vaatii parvek-keelta tarpeeksi syvyyttä ja leveyttä. Toisaalta omatoimisen pelastautumisen rat-kaisut mahdollistavat asuntojen avautumisen eri suuntiin nostoauton ulottumasta riippumatta  

Asuinkerrostalon tai parhaimmillaan koko asuinkorttelin varatieratkaisut on mie-tittävä jo suunnittelun alussa. Yksikin nostolavapaikka vaikuttaa merkittävästi korttelipihan ja sen kantavuuden suunnitteluun. Kuhunkin hankkeeseen soveltuva ratkaisu riippuu maastosta, asemakaavasta, korttelirakenteesta ja sen tiiviydestä sekä asuntojen koosta ja lukumäärästä. Varatieratkaisu hyväksytään hankekoh-taisesti rakennusluvan yhteydessä.

Varateiden kustannusvaikutukset

Omatoiminen pelastautuminen lisää hankkeille kustannuksia noin 15 – 85 €/htm2 riippuen siitä, minkälainen vaihtoehto kohteeseen valitaan. Pysäköintikannen vah-vistaminen pelastusajoneuvoille lisäsi tässä selvityksessä kustannuksia noin 30 €/htm2. Yksittäisenä tekijänä voidaan todeta, että lisäkustannus ei ole suuri. Jos hankkeella on jo entuudestaan muita haasteita tontista tai kaavamääräyksistä joh-tuen, voi kustannuslisästä tulla hankkeelle haasteellinen.  

   

VARATIERATKAISUT

Topten-kortin mukaan rakennuskohtaisesti tulisi suosia vain yhtä ja samaa vara-tiejärjestelyä, koska useiden erilaisten varatieratkaisujen yhdistäminen voi olla hankalasti hahmotettavaa. Tiivis kaupunkirakenne, katujen ja puistojen järjestelyt, naapurikiinteistöt, maasto-olosuhteet sekä asuntojen suuntaaminen otolliseen il-mansuuntaan ja näkymien mukaan voivat edellyttää osaan korttelista tai raken-nuksesta kuitenkin erilaisia pelastusratkaisuja. Pelastautumisratkaisuista huoli-matta kaikkiin rakennuksiin on järjestettävä pelastustie, jota käyttäen hälytys-ajoneuvot pääsevät tulipalon sattuessa tai muussa hätätilanteessa riittävän lähelle rakennusta ja sammutusveden ottopaikkoja.  

1. TARKOITUKSEEN SOPIVA KIINTEÄ PORRAS

/ Kiinteä parvekkeiden välinen porras

Kuva-1-Tikasporras-pohja-1-50-3

Kuva-1-Tikasporras-leikkaus-1-100-4

/ Kiinteä parvekkeiden välinen tikas

Kuva-2-Varatiekuilu-ja-tikas-pohja-1-50-1

Kuva-2-Varatiekuilu-ja-tikas---leikkaus-1-100-1

Kuva-5-Rykementinpuistotie-katujulkisivu---varatiekuilut
A-Kruunu Tuusulan Rykmentin puistotie, ArkOpen Oy. Katujulkisivuluonnos. Katupuut estävät nostokorilla pelastamisen keskimmäisistä parvekelinjoista. Luonnoksessa
varatiekuilut on ratkaistu osana katujulkisivua tiililaattapintaisina, kuten parvekkeisiin liittyvät parvekevarastot.

/ Kiinteä parvekkeiden ulkoinen porras tai tikas

Kuva-6-Ulkopuolinen-kierreporras-pohja-1-50-1

Kuva-7-Varatieporras-parvekkeen-ulkopuolella-1

Esimerkki kiinteästä kierreportaasta parvekkeen ulkopuolella, julkisivuluonnos, ArkOpen Oy. Pääsy portaaseen on järjestetty parvekkeen umpipieliin sijoitettujen ovien kautta. Ovista on pääsy ainoastaan parvekkeelta portaaseen. Portaassa on ritiläaskelmat ja pinnakaiteet, joilla vähennetään lumen kertymistä portaaseen. Maantasossa portaan ympärillä on verkkoverhous ja ulos avautuva ovi, joilla estettään pääsy portaaseen.

/ Kiinteä ranskalaisen parvekkeen ulkopuolinen porras tai välitasolliset tikkaat

Kuva-13-Ulkopuolinen-kierreporras-ranskalainenparveke-pohja-1-50-3

Kuva-13-Ulkopuolinen-kierreporras-ranskalainenparveke-julkisivu-2

Esimerkki kiinteästä kierreportaasta ranskalaisen parvekkeen ulkopuolella, pohjapiirustusote ja julkisivuluonnos, ArkOpen Oy. Portaaseen on pääsy asunnon ranskalaisen parvekeikkunan kautta. Alimmassa kerroksessa portaan ympärillä on verkkoverhous ja ulos avautuva ovi, joilla estetään pääsy portaaseen.

 

2. KÄYNTI VIEREISEN PALO-OSASTON PARVEKKEELLE

Kuva-14-Sivuttain-siirtyminen-pohja-1-75-1

Periaatepiirustus: pohjakaavio varatieoven tai -luukun sijainnista parvekkeella, ArkOpen Oy. Ovi tai luukku sijoitetaan niin, että parvekkeen normaali käyttö, avoin ovi tai kalustus eivät estä avautumista. Kulkusuuntaan avautuvan oven edessä voi olla kalusteita tai muuta irtaimistoa, joka estää oven avaamisen. Sivuttain siirrytään parvekkeelle, jolta on pääsy omatoimisesti tai pelastuslaitoksen avustamana turvalliseen paikkaan.

3. KÄYNTI ALAPUOLISEN PALO-OSASTON PARVEKKEELLE

Kuva-15-Tikasluukku-pohja-1-50-2

Esimerkki tikasluukun sijoittamisesta parvekkeelle, pohjapiirustusote.

4. PALOKUNNAN TOIMENPITEIN IKKUNASTA TAI PARVEKKEELTA

Paloasetuksen perustelumuistiossa mainitut palokunnan toimenpiteet tarkoittavat tässä yhteydessä nostolava-autolla tai vetotikkaalla pelastamista.

5. KAKSI ERILLISTÄ ULOSKÄYTÄVÄÄ

Paloturvallisuusasetuksen (848/2017) perusvaatimus poistumiselle on kaksi toisistaan erillistä uloskäytävää, jolloin varatietä ei tarvita.

Kuva-19-Raiviosuonma-ki-kerrospohja-kaksi-uloska-yta-va-a--1

As. Oy Raiviosuonmäki, ArkOpen Oy. Lamellin keskellä oleville asunnoille on järjestetty toinen uloskäynti yhdyskäytävän ja -parvekkeen kautta toiseen porrashuoneeseen.

6. AUTOMAATTINEN SAMMUTUSLAITTEISTO JA YKSI ULOSLÄYTÄVÄ

Kuva-20-Porrashuone-esimerkkeja--1-100-2

Esimerkkejä osastoiduista sekä palolta suojatuista porrashuoneista, ArkOpen Oy. Osastoidussa porrashuoneessa sulkutila kasvattaa jonkin verran porrashuoneen kokoa. Tyypillisissä asuintalon porrashuoneissa porras on ulkoseinän puolella ja asuntojen sisäänkäynnit keskellä runkoa. Ratkaisu soveltuu paremmin kaksivartiseen portaaseen kuin suoraan portaaseen, jossa sulkutila tuo pitkät rinnakkaiset käytävät porrashuoneeseen. Porrashuoneeseen saadaan riittävästi valoa käyttämällä palo-ikkunoita ja -lasiovia portaan ja sulkutilan välillä.

Varatieselvityksen voi lukea kokonaisuudessaan tästä.